Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

In maart 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Het wetsvoorstel bevat onder meer maatregelen die het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd moeten bevorderen. De belangrijkste in het wetsvoorstel genoemde maatregelen worden hieronder uiteengezet.

blog arbeidsrecht voor david

Loondoorbetaling tijdens ziekte

De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt beperkt tot maximaal dertien weken.

Re-integratieverplichtingen in geval van ziekte

Indien de zieke werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan rusten op de werkgever gedurende 13 weken minder zware re-integratieverplichtingen. Een voorbeeld hiervan is dat de verplichting tot het zoeken van passende arbeid bij een andere werkgever (het zogenaamde ‘tweede spoor traject’) en de verplichting tot het opstellen van een plan van aanpak niet van toepassing zijn.

Opzegverbod tijdens ziekte en opzegtermijn

In geval van ziekte van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt in plaats van twee jaar slechts gedurende dertien weken een opzegverbod. Nadat de ziekte van de AOW-gerechtigde werknemer dertien weken heeft geduurd, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst dus opzeggen. Hierbij geldt voor de werkgever, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst, een opzegtermijn van een maand.

Meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

De wettelijke ketenregeling wordt verruimd. Eerst na zes tijdelijke contracten of na verloop van 48 maanden ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

0 reactie(s)

Laat een reactie achter