Werkgever mag loon volledig stopzetten bij weigering re-integratiewerkzaamheden!

Arbeidsongeschikte werknemers zijn op grond van de wet verplicht om re-integratie-inspanningen te verrichten. Wanneer een bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer bijvoorbeeld weer 50% van zijn overeengekomen uren kan werken in een aangepaste functie in het kader van de re-integratie,

arbeidsrecht voor david

is de werknemer hier in beginsel toe verplicht. Wat als de werknemer dit weigert? Mag de werkgever dan het salaris over 50%, of 100% van de uren van de werknemer inhouden? In de wet is vastgelegd dat een arbeidsongeschikte werknemer gedurende een periode van 104 weken recht heeft op ten minste 70% van zijn loon. Hier staat tegenover dat de werknemer verplicht is om de re-integratie-inspanningen te verrichten. De werkgever heeft in beginsel maar één middel om deze inspanningen van zijn werknemer af te dwingen. Hij kan in bepaalde gevallen het loon van werknemer stopzetten.

Een van de re-integratie-inspanningen die de werknemer verplicht is te verrichten, is het uitvoeren van passende werkzaamheden. De werknemer kan bijvoorbeeld ongeschikt zijn voor zijn eigen werk, maar hij zou soms wel andere werkzaamheden kunnen verrichten. In plaats van 40 uur per week eigen werk, zou hij wellicht 20 uur per week passende werkzaamheden kunnen doen. In de praktijk is discussie ontstaan over de vraag wat de werkgever moet betalen aan de werknemer, indien de werknemer weigert om (in dit geval) voor 20 uur in de week passende werkzaamheden te verrichten. Mag de werkgever de volledige loondoorbetaling over 40 uur stopzetten, wanneer de werknemer weigert de passende werkzaamheden voor 20 uur in de week te verrichten? Vast staat immers dat hij de resterende 20 uur in elk geval nog geheel niet kan werken.

Hier was lange tijd onduidelijkheid over. De Hoge Raad heeft echter onlangs duidelijk gemaakt dat de werkgever inderdaad het volledige salaris mag stopzetten. De loonsanctie is bedoeld als prikkel voor de werknemer om zich daadwerkelijk in te zetten voor zijn re-integratie. Op het schenden van (enkel) een re-integratieverplichting is een ontslag op staande voet in principe niet toegestaan. Het stopzetten van de loondoorbetaling is feitelijk de enige sanctie die de werkgever heeft. Wanneer slechts een gedeelte van het loon niet hoeft te worden uitbetaald, is die prikkel niet sterk genoeg.

0 reactie(s)

Laat een reactie achter