Omzeiling ketenregeling met vaststellingsovereenkomst

Is het mogelijk om rechtsgeldig een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan en gelijktijdig een vaststellingsovereenkomst overeen te komen waarin is bepaald dat de arbeidsovereenkomst na een bepaalde periode met wederzijds goedvinden eindigt?

blog arbeidsrecht voor david

Casus

Werknemer en werkgever hebben driemaal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten. Op grond van de "ketenregeling" (art. 7:668a BW) geldt een daaropvolgende vierde arbeidsovereenkomst als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tegelijk met de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt ook een vaststellingsovereenkomst getekend waarin alvast de einddatum van de arbeidsovereenkomst wordt bepaald. Hiermee verkrijgt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd feitelijk de status van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, want op het moment van aangaan van de arbeidsovereenkomst was al duidelijk wanneer deze zou eindigen.

Uitspraak Hof

In 2013 ging het Hof 's-Hertogenbosch nog mee met deze constructie. Zij oordeelde toen dat in een vaststellingsovereenkomst van de wet kon worden afgeweken, tenzij tevens sprake was van strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden. Het enkele feit dat partijen bewust wilden afwijken van dwingend recht was volgens het Hof onvoldoende om te concluderen dat de overeenkomst strijdig was met de openbare orde of de goede zeden.

Het arrest van het Hof werd destijds al zeer kritisch ontvangen. Het zou namelijk betekenen dat partijen in strijd met art. 7:668a BW onbeperkt arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zouden kunnen sluiten. De verwachting van veel arbeidsrechtjuristen was dan ook dat de Hoge Raad een ander oordeel zou gaan vellen over deze zaak.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft nu bepaald dat partijen weliswaar rechtsgeldig een vaststellingsovereenkomst kunnen sluiten ter voorkoming van een (toekomstig) geschil maar dat de vaststelling alleen dan in strijd mag zijn met dwingend recht als deze is bedoeld om aan een bestaand geschil een einde te maken. Hiervan was geen sprake. Partijen hadden ten tijde van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst helemaal geen geschil. De vaststellingsovereenkomst werd getekend ter voorkoming van een toekomstig geschil over het einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Volgens de Hoge Raad mag in dat geval niet van dwingend recht worden afgeweken, anders zou de werking van dwingendrechtelijke bepalingen door middel van een vaststellingsovereenkomst al op voorhand kunnen worden uitgesloten.

Wijziging

De ketenregeling verandert per 1 juli aanstaande. Op grond van de Wet werk en zekerheid mogen er 3 aaneengesloten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in 2 jaar gesloten worden in plaats van in 3 jaar. De hier behandelde uitspraak blijft echter van belang. Ook na 1 juli 2015 is het niet geoorloofd om de ketenregeling te ontduiken door tegelijk met de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ook een vaststellingsovereenkomst te tekenen waarin de einddatum van de arbeidsovereenkomst wordt bepaald.

0 reactie(s)

Laat een reactie achter

Stratos Bloggers

Benieuwd welke thema’s er bij mkb-ondernemers spelen? Of besproken worden bij Stratos Groepen? Lees onze blogs.

 

Rob Pöiesz
Rob Pöiesz
3 x V: een noodzaak voor jouw succes

3 x V: een noodzaak voor jouw succes

Het doel van elke ondernemer komt neer op succes. De ondernemer die dat niet voor ogen heeft is een echte uitzondering op de regel. Maar wat is dat, succes? Succes is niet voor iedereen hetzelfde. Het is afhankelijk van jouw persoonlijke waarden. Waarom ben jij begonnen met ondernemen? Wat wil je er mee bereiken?